Sari la continut

Iisus Hristos
Stihul acesta l-am scris pentru cei mai simpli spre dreapta stiinta, pentru ca unii au avut indrazneala sa spuna cu necredinta ca ierburile si legumele ar fi insufletite. Le spun acestora: Ierburile au viata firii, suflet insa n-au. Iar omul se numeste animal rational pentru ca are minte si este capabil de stiinta. Celelalte dobitoace pamantesti si din aer au glas in ele fiindca au duh (pneuma) si suflet. Si toate cele care cresc si scad sunt vietuitoare, fiindca vietuiesc si cresc, dar pentru aceea nu au si suflet. Iar deosebirile vietuitoarelor sunt patru: Unele sunt nemuritoare si insufletite ca ingerii, altele au minte, suflet si duh, ca oamenii, altele au numai : duh si suflet ca dobitoacele, iar altele numai viata ca ierburile, in ierburi dainuieste viata fara suflet, fara duh si fara minte. Iar toate celelalte fara viata nu pot sa fie. Si tot sufletul omenesc este intr-o miscare necontenita de la un loc la altul. (Sf.Antonie Cel Mare -- Filocalia vol.1)

Traficul site-ului nostru este monitorizat si promovat de:

Canon de pocainta catre Domnul nostru Iisus Hristos


3 postari la acest topic

#1 | pid:5088 | tid:2668
Luca.O

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 1578 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Confesiune:ortodox
Canon de pocainta catre Domnul nostru Iisus Hristos

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori), Slavă..., și acum...

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfin­țească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pă­mânt. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noș­tri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbă­vește de cel rău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin

Cântarea 1: ,Glasul al 6-lea:
Irmos: Ajutor și acoperitor...
Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă.

Acum mă apropii eu, păcătosul și îm­povăratul, către Tine, Stăpânul și Dum­nezeul meu, și nu îndrăznesc să mă uit la cer; numai mă rog și grăiesc: Dă-mi, Doamne, mai înainte, ca să plâng faptele mele cu amar.

O, amar mie, păcătosului, că sunt ti­călos mai mult decât toți oamenii; po­căință nu este întru mine. Ci-mi dă mie, Doamne, lacrimi, ca să plâng fap­tele mele cu amar.
Slavă...

Omule nebun și ticălos, pentru ce-ți pierzi vremea în lene? Gândește-te la viața ta și te întoarce către Dumnezeu, ca să plângi faptele tale cu amar.
Și acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:

Maica lui Dumnezeu Preacurată, caută spre mine, păcătosul, și mă iz­bă­vește de lațul vrăjmașului, îndrep­tân­du-mă pe ca­lea pocăinței, ca să plâng faptele mele cu amar.

Cântarea 3:
Irmos: Întărește, Doamne, pe piatra mărturisirii Tale...

Când se vor pune scaunele la judecata cea înfricoșătoare, atunci faptele tuturor oamenilor se vor vădi; amar va fi atunci de cei păcătoși, căci vor fi trimiși la chinuri. Deci, aceea știind, suflete al meu, pocăiește-te de faptele tale cele rele.

Drepții se vor bucura, iar păcătoșii vor plânge; ci atunci nimeni nu ne va putea ajuta, că faptele noastre ne vor osândi pe noi. Drept aceea nu întârzia, ci, mai înainte de sfârșit, pocăiește-te de faptele tale cele rele.
Slavă...

O, vai de mine, cel mult păcătos, care m-am spurcat cu faptele și cu gândurile, neavând picături de lacrimi de la învârtoșarea inimii mele; ci acum caută la pământ, suflete al meu și te pocăiește de faptele tale cele rele.
Și acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:

Iată, Doamnă, Fiul tău ne învață spre bine; iar eu, păcătosul, pururea fug de cele bune; ci tu, ca o milostivă, miluiește-mă ca să mă pocăiesc de faptele mele cele rele.

Cântarea 4:
Irmos: Auzit-a prorocul...

Desfătată și plăcută este aici calea dez­mierdărilor, dar amară va fi ziua cea de apoi, când se va despărți sufletul de trup. Deci, pocăiește-te de acestea, suflete al meu, pentru împărăția lui Dumnezeu.

Pentru ce faci strâmbătate celui sărac? De ce oprești plata slugilor? Pe fratele tău nu-l iubești; desfrânarea și amărăciunea iubești. Deci, lasă acelea, suflete al meu, și te pocăiește pentru împărăția lui Dumnezeu.
Slavă...

O, nebune om! Până când te vei afunda și ca o albină vei aduna bo­gă­ția ta, care degrab va pieri ca praful și ca cenușa? Ci caută mai vârtos îm­părăția lui Dumnezeu.


Și acum..., Născătoarei de Dumnezeu:

Doamnă, de Dumnezeu Născătoare, miluiește-mă pe mine păcătosul și mă întărește spre fapte bune și mă păzeș­-te ca să nu mă răpească pe mine ne­pre­­gătit moartea cea urâtă; ci mă po­vă­­țu­iește, Fecioară, la împărăția lui Dumnezeu.

Cântarea 5:
Irmos: Pe mine, cel ce mânec...

Adu-ți aminte, ticălosule om, că de păcate ești robit: cu minciuna, cu cle­ve­tirea, cu vrajba, cu neputința, ca de o fiară cumplită. Suflete al meu pă­cătos, au doară aceea ai voit?

Mi se cutremură mădularele și cu totul sunt vinovat, privind cu ochii, auzind cu urechile și cu totul dându-mă pe mine gheenei. Suflete al meu păcă­tos, au doară aceea ai voit?
Slavă...

Pe desfrânatul și pe tâlharul care s-au pocăit i-ai primit, Mântuitorule, iar eu cu lenea păcatului m-am îngreuiat și de cel rău sunt robit. Suflete al meu păcătos, au doară aceea ai voit?
Și acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:

Ajutătoare minunată și grabnică tu­turor oamenilor, Maica lui Dumne­zeu, ajută-mi mie, nevrednicului, că sufletul meu cel păcătos aceasta a voit.

Cântarea 6:
Irmos: Strigat-am cu toată inima mea...

Pe pământ viață desfrânată am viețuit și sufletul la întuneric l-am dat; dar acum, milostive Stăpâne, izbăvește-mă de toată robia vrăjmașului și mă înțelepțește ca să fac voia Ta.

Cine face unele ca acestea, precum fac eu? Precum zace porcul în tină, așa și eu slujesc păcatului; ci Tu, Doamne Dumnezeule, scoate-mă din trândăvia aceasta și-mi dă inimă ca să fac voia Ta.
Slavă...

Scoală-te, omule ticălos, aleargă că­tre Dumnezeu mărturisind păcatele tale și cazi lăcrimând și suspinând; iar Acela, ca un îndurat, va da ție ajutor ca să faci voia Lui.
Și acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Preacurată, păzește-ne pe noi de rău­tățile vrăjmașului celui văzut și celui nevăzut și primește rugăciunile noastre și le du pe acestea Fiului tău, și-mi dă înțelepciune ca să fac voia ta.
Condacul, glasul al 6-lea:

Suflete al meu, pentru ce te îmbo­gă­țești în păcate? Pentru ce faci voia dia­volului? În ce-ți pui nădejdea? Pără­sește-te de acestea și te întoarce către Dumnezeu strigând: Îndurate Doam­­ne, miluiește-mă pe mine, păcătosul!

Gândește, suflete al meu, la ceasul cel amar al morții și la judecata cea înfricoșătoare a Făcătorului Dumne­zeu; că îngerii cei întunecați te vor lua pe tine, suflete, și te vor duce în focul cel de veci. Iar tu, mai înainte de moarte te pocăiește, strigând: Miluiește-mă, Doamne, pe mine, păcătosul!

Cântarea 7:
Irmos: Greșit-am, fărădelege am făcut...

Nu nădăjdui, suflete al meu, în bo­gă­ția cea trecătoare sau în adunarea cea nedreaptă, că toate acestea nu știi cui le vei lăsa, ci strigă: Miluiește-mă, Hris­toase Dumnezeule, pe mine, pă­că­tosul!

Nu nădăjdui, suflete al meu, în să­nă­tatea trupească cea trecătoare, nici în frumusețea cea degrab trecă­toare, că vezi cum și cei puternici și cei tineri mor; ci strigă: Miluiește-mă, Hris­toase Dumnezeule, pe mine, ne­vred­nicul!
Slavă...

Adu-ți aminte, suflete al meu, de viața cea de veci, de împărăția cerului cea gătită sfinților, de întunericul cel mai din afară și de mânia lui Dumne­zeu, care este asupra celor răi, și strigă: Mi­luiește-mă, Hristoase Dumnezeule, pe mine, nevrednicul!
Și acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:

Cazi, suflete al meu, la Maica lui Dumnezeu și te roagă ei, că este grabnic ajutătoare celor ce se pocăiesc, să roage pe Hristos, Dumnezeul nostru, să mă miluiască pe mine, nevrednicul.

Cântarea 8:
Irmos: Pe Care oștile cerești...

Cum nu voi plânge când îmi aduc aminte de moarte? Că am văzut pe fra­tele meu în groapă, zăcând fără de mărire și fără de chip. Dar ce aștept? Și în cine nădăjduiesc? Numai în Tine, Doamne, pe Care Te rog ca, mai în­a­inte de sfârșit, să mă îndreptezi.

Cu ochiul Tău cel milostiv caută spre mine când voi sta înaintea Ta și voi fi judecat, Unule lesne iertătorule!
Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul.

Cred că vei veni să judeci viii și morții și toți vor sta întru a lor rân­du­ială: bătrânii și tinerii, conducătorii și supușii lor, domnii și judecătorii, bo­gații și săracii, femeile și bărbații. Oare cum mă voi afla eu atunci? Drept aceea, strig Ție: Dă-mi, Doam­ne, mai înainte de sfârșit să mă pocăiesc!
Și acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:

Preacurată Născătoare de Dum­ne­zeu, primește rugăciunea mea cea ne­vred­nică, păzește-mă de moartea cea urâtă și-mi dăruiește mai înainte de sfârșit să mă pocăiesc.

Cântarea 9:
Irmos: Nașterea cea fără de sămânță...

Acum scap la voi, îngeri, arhangheli și toate puterile, care stați înaintea scaunului lui Dumnezeu: Rugați-vă către Făcătorul vostru să fie izbăvit sufletul meu de chinurile cele veșnice.

Acum plâng către voi, sfinților, pa­triarhilor, împăraților și prorocilor, apos­tolilor și arhiereilor și toți aleșii lui Hristos, ajutați-mi mie la judecată, ca să se mântuiască sufletul meu de în­tunericul vrăjmașului.
Slavă...

Acum ridic mâinile mele către voi, sfinților mucenici, pustnicilor, prea­cuvioșilor și toți sfinții, care vă rugați către Dumnezeu pentru toată lumea, ca să se mântuiască sufletul meu în ceasul morții.
Și acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:

Maica lui Dumnezeu, ajută-mi mie, celui ce cu totul întru tine nădăjduiesc, și roagă pe Fiul tău ca să mă pună pe mine, nevrednicul, de-a dreapta Sa, când va ședea să judece viii și morții.
Apoi: Rugăciunea "Cuvine-se cu adevărat

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită și prea nevinovată și Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt; Treime Sfântă, slavă Ție.

Slavă…, Și acum…, Doamne, miluiește (de 3 ori). Părinte, binecuvintează, și apolisul.
(sursa Ceaslov, an 2001)

Acest post a fost editat de Luca.O: 12 December 2011 - 09:48 AM


#2 | pid:6208 | tid:2668
Luca.O

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 1578 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Confesiune:ortodox
Canon de umilinţă către Domnul Iisus Hristos

Cântarea întîi

Întru adânc a aşternut de demult toată oastea lui Faraon, puterea cea prea înarmată. Şi întrupându-Se Domnul Cel Preaslăvit, Cuvântul, a pierdut păcatul cel prea rău, căci cu Slavă S-a Preaslăvit.

Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă!

Doamne Iisuse Hristoase Îndelung Răbdătorule, vindecă rănile sufletului meu şi Te rog, Mântuitorul meu Multmilostiv, îndulceşte inima mea ca să Te slăvesc, fiind mântuit!

Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă!


Deschide-mi uşile pocăinţei, Doamne Iisuse Hristoase, Iubitorule de oameni, şi primeşte-mă pe mine cel care cad la Tine şi fierbinte mă rog Ţie! Mântuitorul meu, Iisuse, Cel care eşti Iertarea Păcatelor, cu umilinţă Te rog iartă-mă!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!


Doamne Iisuse Hristoase, scoate-mă din mâna lui Veliar cel înşelător! Doamne Iisuse fă-mă stătător de-a dreapta Slavei Tale, Iisuse Mântuitorul meu, şi izbăveşte-mă de partea cea de-a stânga!


Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!


Stăpână, Care L-ai născut pe Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, roagă-L pentru noi, păcătoşii robii Tăi, Preacurată, să ne izbăvim cu rugăciunile Tale de munca veşnică, noi cei întinaţi, primind întru Tine Fecioară, slava cea de-a pururea, Ceea ce eşti Preacurată!

Cântarea a 3-a
Pe piatra credinţei întărindu-mă, mi-ai deschis gura asupra vrăjmaşilor mei, că s-a veselit duhul meu a cânta Ţie: Nu este Sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este Drept, afară de Tine, Doamne!

Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă!


Auzi-mă, Iubitorule de oameni, Iisuse al meu, pe mine robul Tău, care strig cu umilinţă şi izbăveşte-mă de osândă şi de munca cea de veci! Iisuse al meu, Cel care eşti Unul Îndelung Răbdător şi Multmilostiv, mântuieşte-mă pe mine păcătosul!

Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă!


Iisuse al meu, ridică-mă pe mine robul Tău, cel care cad cu lacrimi de umilinţă şi mă mântuieşte! Iisuse al meu, ridică-mă pe mine cel care mă întorc şi mă izbăveşte de gheena, Cel care eşti Preaplin de Iubire şi Multmilostiv!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!


Vremea pe care mi-ai dat-o, Doamne, în patimi am cheltuit-o, drept aceea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse al meu! Cheamă-mă, Te rog Doamne Iisuse şi mă mântuieşte!


Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!


Fecioară care L-ai născut pe Iisus, Domnul şi Dumnezeul meu, roagă-L să mă izbăvească de gheena, singură fiind Rugătoare şi Ajutătoare celor scârbiţi, Ceea ce eşti de Dumnezeu dăruită şi mă învredniceşte vieţii celei veşnice, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană!

Stihiri
Păzeşte-ne de nevoi pe noi robii Tăi, Multmilostive, că noi într-adins către Tine scăpăm, ca la Izbăvitorul Cel Milostiv, Stăpânul a toate, Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul! Cele Cereşti şi cele pământeşti cu Cuvântul Tău le-ai adus întru fiinţă, ca un Atotputernic. Cetele Îngerilor cu cutremur stându-Ţi înainte, neîncetat laudă Îţi aduc Ţie, Stăpâne, Celui ce toate marginile le-ai strălucit cu Lumina Ta, iar noi strigăm Ţie: Mântuieşte-ne pe noi cu Milostivirea Ta!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!


Lumina lumii, Tu Doamne Iisuse Fiul Lui Dumnezeu, luminează ochii sufletului meu cu Lumina Ta cea Dumnezeieşte strălucitoare, ca să Te laud pe Tine, Lumina cea Neînserată.


Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!


Te rog Maică Preacurată ajută-ne cu rugăciunile Tale şi din nevoi izbăveşte-ne! Pretutindeni fiind păziţi cu Crucea Fiului Tău, smerindu-ne, cu mulţumire şi cu dragoste toţi pe Tine, cu bună credinţă, Te preamărim!
Cântarea a 4-a
Venit-ai din Fecioară, nu sol, nici Înger, ci Tu Însuţi Doamne, Te-ai întrupat şi pe mine, tot omul, m-ai mântuit. Pentru aceea strig Ţie: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă!


Dumnezeule vindecă rănile sufletului meu şi cu umilinţă Te rog Doamne Iisuse, Preasfânt, Multîndurat, Preamilostiv scoate-mă din mâna lui Veliar cel stricător de suflete, Iisuse al meu şi mântuieşte-mă!

Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă!


Am greşit Doamne Iisuse şi cu umilinţă mă rog Ţie, Îndurate Iisuse al meu, mântuieşte-mă pe mine, cel care scap sub Sfânt Acoperământul Tău Doamne Iisuse, Îndelung Răbdătorule şi Împărăţiei Tale mă învredniceşte!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!


O, Iisuse al meu, nimeni n-a greşit precum am greşit eu! Cad cu umilinţă rugându-mă: Iisuse al meu, mântuieşte-mă şi-mi dăruieşte moştenirea vieţii, Iisuse al meu!


Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Întrutot Lăudată, Ceea ce L-ai născut pe Iisus Domnul, pe Acela roagă-L să-i izbăvească de muncă pe toţi cei care cu pocăinţă se smeresc şi Te laudă pe Tine şi Te numesc, după adevăr, Născătoare de Dumnezeu.
Cântarea a 5-a
Luminarea celor ce zăceau în întuneric şi mântuirea celor deznădăjduiţi eşti Tu, Hristoase, Mântuitorul meu! Pe Tine Te rog, Părintele Luminilor, luminează-mă, că nu ştiu alt Dumnezeu afară de Tine!
Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă!


Tu eşti Lumina minţii mele, Iisuse, Tu eşti mântuirea sufletului meu cel deznădăjduit, Mântuitorule! Iisuse al meu, cu umilinţă Te rog, de muncă şi de gheenă izbăveşte-mă pe mine cel care strig: Mântuieşte-mă Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, pe mine păcătosul!

Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă!


Cu totul fiind cuprins în patimi de ocară, acum strig: Doamne, Iisuse al meu, întinde-mi o mână de ajutor şi mă scoate pe mine! cel care cu umilinţă Te rog: Mântuieşte-mă, Iisuse al meu, Hristoase Dumnezeule, pe mine păcătosul!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!


Minte spurcată având, Iisuse al meu, strig către Tine: Curăţeşte-mă de spurcăciunea căderilor în păcate şi mă izbăveşte pe mine, cel care am alunecat din neştiinţă în adâncurile răutăţii! Mântuitorule, Iisuse al meu, cu umilinţă Te rog, mântuieşte-mă!


Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!


Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care L-ai născut pe Iisus Dumnezeu, pe Acela roagă-L, Maică Preacurată, să mântuiască pe toţi ortodocşii, călugări şi mireni, şi să izbăvească de gheena pe cei care strigă: Ajută-ne Maică Multmilostivă, că nu ştim altă Ajutătoare tare, afară de Tine!
Cântarea a 6-a
Întru adâncul păcatelor fiind înconjurat, chem eu adâncul milostivirii Tale cel neurmat şi Te rog: Din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă şi mă mântuieşte!

Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă!


Primeşte-mă Stăpâne, Hristoase Multmilostive, pe mine cel care mă mărturisesc Ţie şi mă scoate din stricăciune, Iisuse al meu şi mă mântuieşte!

Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă!


O, Iisuse al meu, n-a fost alt desfrânat precum sunt eu, păcătosul, dar cu umilinţă Te rog Doamne Dumnezeule Iisuse, Iubitorule de oameni, mântuieşte-mă!


Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!


Iisuse al meu, pe desfrânatul, pe vameşul, pe tâlharul, pe Manase şi pe niniviteni i-am întrecut cu patimile, o, Iisuse al meu!


Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!


Fecioară Preacurată, Cea care L-ai născut pe Iisus, Mântuitorul meu, Care singură eşti Curată, curăţeşte-mă acum cu isopul rugăciunilor Tale, pe mine cel spurcat! Păzeşte-ne din nevoi pe noi, robii Tăi, Milostive, că noi cu dinadinsul către Tine scăpăm ca şi către Izbăvitorul cel Preamilostiv, Stăpânul a toate şi Dumnezeul nostru! Iisuse Preadulce, Lumina lumii, luminează ochii sufletului meu, Fiul Lui Dumnezeu, cu Lumina Dumnezeieştii Tale străluciri, ca să Te laud pe Tine, Lumina cea Neînserată.
Cântarea a 7-a
Chipul de aur în câmpul Deira era cinstit. Cei trei tineri care L-au slăvit pe Dumnezeu au fost aruncaţi în mijlocul focului, unde răcorindu-se, au cântat: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri!


Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă!


Doamne Iisuse Hristoase nimeni n-a greşit pe Pământ din veac precum am greşit eu, păcătosul şi rătăcitul. Pentru aceasta, Iisuse al meu, strig Ţie: Milostiveşte-Te spre mine, cel care cânt: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul Părinţilor noştri!


Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă!


Doamne Iisuse Hristoase, pătrunde-mă cu iubirea cea Dumnezeiască şi mă îndreptează acum la limanul cel cu bună linişte, ca, mântuindu-mă, Iisuse al meu, Îndurate, să-Ţi cânt Ţie, strigând: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul Părinţilor noştri!


Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!


Doamne Iisuse Hristoase, de mii de ori eu, păcătosul, am făgăduit Ţie a mea pocăinţă şi am minţit, pătimaşul şi rătăcitul. Pentru aceasta Iisuse al meu, strig Ţie: Luminează sufletul meu care fără de simţire petrece, Iisuse Hristoase, Dumnezeul Părinţilor noştri!


Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!


Ceea ce L-ai născut pe Iisus Hristos Dumnezeul nostru mai presus de fire, pe Acela roagă-L, Preasfântă şi Preacurată Fecioară, să ierte toate păcatele mele cele afară de fire, ca, mântuindu-mă, să strig: Bine eşti cuvântată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup!
Cântarea a 8-a
Pe Dumnezeu, Cel care S-a pogorât în cuptorul cu foc la tinerii evrei şi văpaia în răcoreală a prefăcut-o, Lăudaţi-L, Preamăriti-L, Slăviţi-L, şi-L Preaînălţaţi întru toţi vecii!


Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă!


Pe Tine, Doamne Iisuse al meu, cu umilinţă Te rog, precum ai izbăvit pe desfrânata de multe greşeli, aşa Doamne Iisuse Hristoase, şi pe mine păcătosul izbăveşte-mă şi curăţeşte sufletul meu cel întinat, o, Iisuse al meu!


Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă!


Supusu-m-am, Doamne Iisuse al meu, plăcerilor şi necuvântător m-am arătat şi dobitoacelor, cu adevărat m-am asemănat eu, păcătosul, ca un pătimaş! Pentru aceasta, Doamne Iisuse Hristoase, cu umilinţă Te rog iartă-mă şi de prostie izbăveşte-mă!

Bine cuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!


O, Doamne Iisuse! Am căzut între tâlharii stricători de suflet şi m-am dezgolit acum de haina ţesută de Dumnezeu, Doamne Iisuse al meu şi zac rănit de lovituri. Toarnă untdelemn şi vin peste rănile mele, Doamne Iisuse Hristoase şi mântuieşte-mă pe mine păcătosul!


Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!


Născătoare de Dumnezeu Marie, Ceea ce ai purtat mai presus de grai pe Iisus Hristos, Dumnezeul şi Mântuitorul nostru, pe Acela roagă-L pururea să mântuiască din primejdii pe robii şi pe cântăreţii Tăi, Fecioară neispitită de bărbat.
Cântarea a 9-a
Pe Dumnezeu, Cuvântul Cel din Dumnezeu, Care cu negrăită înţelepciune a venit să înnoiască pe Adam cel rău căzut întru stricăciune, din Sfânta Fecioară negrăit Întrupându-Se pentru noi, păcătoşii, cu un gând întru laude să-I Mulţumim, să-L Slăvim şi să I ne închinăm acum şi pururea şi în vecii vecilor!


Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă!


Pe Manase, pe vameşul, pe desfrânatul şi pe tâlharul i-am întrecut cu fapte de ruşine şi de ocară, Iisuse al meu, dar Tu, Doamne Iisuse Hristoase, cheamă-mă şi mă mântuieşte!

Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă!


Doamne Iisuse al meu, pe toţi cei care au greşit de la Adam, mai înainte de Lege, în Lege şi după Lege şi în Legea Harului, eu păcătosul i-am întrecut cu patimile! Cu umilinţă Te rog Iisuse al meu, cu judecăţile Tale iartă-mă şi mă mântuieşte!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!


Să nu fiu îndepărtat, Doamne Iisuse al meu, de Slava Ta cea Negrăită! Să nu mă aflu în partea cea de-a stânga, Doamne Iisuse Hristoase, ca împărtăşindu-mă Tu cu oile Tale cele de-a dreapta, în turma Ta cea duhovnicească să-mi faci odihnă, ca un Dumnezeu Multmilostiv şi Preaîndurat.


Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!


Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Care singură L-ai purtat pe Iisus, roagă-L pe Fiul Tău să izbăvească de ispite, de primejdii şi de focul ce va fi să fie, pe toţi cei care cu pocăinţă şi cu dragoste aleargă la Tine.
Luminânda
Doamne Dumnezeule, Iisuse Hristoase, Dătătorul gândului cel bun şi al înţelepciunii, Îndreptătorul săracilor, Folositorul lipsiţilor, Doctorul bolnavilor, Iubitorul de oameni şi Mântuirorul tuturor, tămăduieşte şi luminează inima mea îngheţată şi înegrită cu rănile păcatelor şi cu stricăciunea patimilor, şi mântuieşte Doamne, sufletul meu!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!


Cu strălucirea Luminii Dumnezeieşti a Celui care a răsărit dintru Tine, Fecioară, mintea mea o străluceşte, inima mea o luminează, întunericul păcatelor mele îl goneşte şi pierde ceaţa lenei mele! Numele Tău Cel Minunat, Iisuse Mântuitorul nostru, Îngerii Îl laudă în Cer, iar noi păcătoşii, pe Pământ, cu buze de tină Îl cântăm, şi Te rugăm miluieşte-ne pe noi! Şezând Tu de-a dreapta Tatălui, în Ceruri Numele Tău Cel Preamare, Mântuitorule, se cinsteşte pe Pământ! Negrăită Întruparea Ta se slăveşte şi Pogorârea în iad pe cei răi îi înfricoşează! Iisuse Hristoase Dumnezeule, Te rugăm de cel rău izbăveşte-ne şi mântuieşte-ne pe noi! Avacum, ca într-o ghicitură mai înainte cunoscând lucrurile Tale cele minunate, cu frică s-a mirat şi apropiindu-se anii, ai fost cunoscut desfrânaţilor şi tâlharilor, Iisuse, iar eu păcătosul petrec întru nebăgare de seamă, şi măcar de acum înainte dă-mi iubirea Ta cea sfântă, dă-mi înţelepciune, îndurare şi mare milă!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!


Născătoare de Dumnezeu, Care eşti Izbăvitoarea celor ce nădăjduiesc întru Tine, cu îndrăzneala Ta de Maică ce o ai către Fiul Tău, îndreaptă-ne la liniştea cea lină a Voirii Dumnezeieşti.

Rugăciuni
Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea Fericită şi Preanevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai Cinstită decât Heruvimii şi mai Slăvită fără de asemănare decât Serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe Tine Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu Te mărim!


Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără-de-moarte, miluieşte-ne pe noi! (de 3 ori)


Preasfântă Treime miluieşte-ne pe noi! Doamne curăţeşte păcatele noastre! Stăpâne iartă fărădelegile noastre! Sfinte cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău!


Doamne miluieşte! (de 3 ori)
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Tatăl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău! Vie Împărăţia Ta! Facă-se Voia Ta! Precum în Cer aşa şi pe Pământ! Pâinea noastră, cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean şi rău! Amin!

Troparul:
Cand te-ai pogorat la moarte Cela ce esti Viata cea fara de moarte atunci iadul l-ai omorat cu stralucirea Dumnezeirii iar cand ai inviat pe cei morti din cele de dedesupt toate puterile ceresti au strigat: Datatorule de viata Hristoase Dumnezeul nostru Slava Tie. Slava... Si acum.... Toate tainele tale sunt mai presus de cuget, toate-s preamarite Nascatoare de Dumnezeu, cu curatia fiind pecetluita si cu fecioria pazita cu adevarat Maica te-ai cunoscut, nascand pe Dumnezeu cel Adevarat pe care roaga-L sa mantuiasca sufletele noastre. Doamne miluieste (de 40 de ori) Ceea ce esti mai cinstita... Slava... Si acum... Otpustul zilei

Rugăciune către Domnul Iisus pentru iertarea păcatelor
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul sufletului meu, Ziditorul şi Izbăvitorul meu, iată că s-a săvârşit ziua şi nu ştiu câte zile îmi mai rămân să trăiesc. Ştiu cu adevărat că mă apropii de ceasul cel de pe urmă şi nu numai că nu îndreptez păcatele mele trecute, ci încă pururea adaug nemulţumiri şi păcate peste păcate. Mă întristez pentru că Te-am supărat cu păcatele zilei de astăzi şi cu acelea ale vieţii mele trecute. Îmi pare rău din suflet şi mă lepăd de ele, mă pocăiesc sincer şi Te rog iartă-mă, pentru că eşti Preabun şi Vrednic a fi Veşnic Iubit! Fericit aş fi fost eu de nu aş fi păcătuit şi de nu Te-aş fi întristat cu păcatele mele, dar nădăjduiesc la ajutorul Tău cel Dumnezeiesc şi de acum înainte hotărăsc să nu mai greşesc, să-mi controlez gândurile, vorbele şi faptele şi să fac în toate Voia Ta şi nu poftele mele! Iartă-mă că mult am greşit! Fie-Ţi milă de sufletul meu cel păcătos, care Te roagă pentru răsplătirile cele după vrednicie ale cinstitului Tău Sânge! Nădăjduiesc, Doamne Dumnezeule Preasfânt şi Preaplin de Iubire, să mă primeşti iarăşi în darul Tău. Şi eu promit ca ajutat de Tine, să fug de toate ispitele cele rele care mă îndeamnă la păcat! Promit să mă mărturisesc, să mă împărtăşesc cât mai des şi vreau mai bine să mor decât să mai fac vreun păcat! Îţi mulţumesc Doamne, Dumnezeul meu, pentru viaţă şi pentru toate darurile Tale Sfinte! Slăvit să fii în veci, Doamne, Dumnezeul nostru! Amin!

#3 | pid:6209 | tid:2668
Luca.O

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 1578 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Confesiune:ortodox
Canon de umilinţă către Domnul Iisus Hristos(alta varianta asemanatoare celei de mai sus)

Cantarea intai
In adanc a asternut de demult toata oastea lui Faraon, puterea cea prea-intrarmata; iar Cuvantul intrupandu-se a pierdut pacatul cel prea rau, Domnul cel prea slavit, caci cu slava s-a preaslavit.

Pripeala: Iisuse preadulce, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma.

Iisuse prea dulce Hristoase, Iisuse indelung-Rabdatorule, vindeca ranile sufletului meu, Iisuse, si indulceste Te rog, inima mea, mult Milostive, ca fiind mantuit sa te slavesc pe Tine, Iisuse, Mantuitorul meu.

Iisuse preadulce Hristoase, Iisuse, deschide-mi usile pocaintei, Iubitorule de oameni Iisuse, si ma primeste pe mine, cel ce cad la Tine si fierbinte Te rog, Iisuse Mantuitorul meu, cel ce esti iertarea pacatelor.

Slava...

Iisuse preadulce Hristoase, Iisuse, scoate-ma din mana lui veliar cel inselator, Iisuse, si ma fa statator de-a dreapta slavei Tale; Iisuse, Mantuitorul meu, izbaveste-ma de partea cea de-a stanga.

Si acum...a Nascatoarei de Dumnezeu:

Stapana, care ai nascut pe Iisus Dumnezeu, roaga-L pentru noi netrebnicii robii tai, Preacurata, ca sa ne izbavim de munci cu rugaciunile tale, noi cei intinati, ceea ce esti fara de intinaciune, primind intru tine slava cea de-a pururea.

Cantarea a3a

Pe piatra credintei intarindu-ma, Tu ai deschis gura mea asupra vrajmasilor mei; ca s-a veselit duhul meu a canta Tie: "Nu este sfant ca Dumnezeul nostru si nu este drept afara de Tine, Doamne."
Auzi, Iubitorule de oameni, Iisuse al meu, pe robul Tau, care striga cu umilinta si ma izbaveste de osanda si de chinuri, Iisuse al meu, Cel ce esti singurul indelung-Rabdator, Iisuse preadulce, mult-Milostive.
Ridica-ma Iisuse pe mine robul Tau, cel ce cad cu lacrimi, Iisuse al meu, pe mine cel ce ma intorc, si ma izbaveste, Stapane, de gheena, Iisuse preadulce, mult-Milostive.

Slava...

Vremea Iisuse al meu, pe care mi-ai dat-o, in patimi am cheltuit-o, Iisuse al meu; drept aceea, nu ma lepada pe mine, Iisuse al meu, ci ma cheama, Te rog, Stapane, Iisuse Preadulce, si ma mantuieste.

Si acum...

Fecioara, care ai nascut pe Iisus al meu, roaga-L sa ma izbaveasca de gheena, caci Tu singura esti rugatoare pentru cei scarbiti, Ceea ce esti de Dumnezeu daruita si ma invredniceste de viata cea vesnica, Ceea ce esti cu totul fara de prihana.
Catavasie:

Pazeste-ne pe noi robii Tai, Milostive, ca noi cu deadinsul catre Tine scapam, ca la izbavitorul cel milostiv, Stapanul a toate, Domnul Iisus.

Sedealna glas 3:

Cele ceresti si cele pamantesti cu cuvantul Tau le-ai adus intru fiinta, ca un atotputernic; iar cetele ingerilor cu cutremur stand inaintrea Ta, neincetat lauda Iti aduc Tie, Stapane, Celui ce pe toate marginile le-ai stralucit cu lumina Ta. Pentru aceasta si noi cu credinta ne rugam Tie: Mantuieste-ne pe noi cu milostivirea Ta.

Slava...

Iisuse preadulce, lumina lumii, lumineaza ochii sufletului meu, Fiul lui Dumnezeu, cu lumina Ta cea dumnezeieste stralucitoare, ca sa Te laud pe Tine, lumina cea neinserata.

Si acum...

A Ta folosinta agonisind, Preacurata, si cu binefacerile tale de nevoi izbavindu-ne, cu Crucea Fiului Tau pretutindeni fiind paziti, dupa datorie pe Tine toti cu buna credinta, te marim.

Cantarea a 4 a:

Ai venit din Fecioara, nu sol, nici înger, ci Tu Însuti, Doamne, Te-ai întrupat si m-ai mântuit pe mine omul, pentru aceasta strig catre Tine: Slava puterii Tale, Doamne.
Vindeca Iisuse al meu, ranile sufletului meu, Iisuse al meu, si ma scoate, Te rog, din mâna lui veliar cel stricator de suflete, Iisuse al meu milostive, si ma mântuieste.
Am gresit Iisuse al meu preadulce, Îndurate Iisuse al meu, mântuieste-ma pe mine cel ce scap sub acoperamântul Tau, Iisuse îndelung Rabdatorule, si ma învredniceste de împaratia Ta.

Slava...

N-a gresit Iisuse al meu, nimeni, precum am gresit eu, ticalosul; ci cad rugându-ma: Iisuse al meu, mântuieste-ma si-mi daruieste mostenirea vietii, Iisuse al meu.

Si acum...

Cu totul laudata, Ceea ce ai nascut pe Iisus Domnul, pe Acela roaga-L sa izbaveasca de munci pe toti cei ce te lauda pe Tine si te numesc , dupa adevar, Nascatoare de Dumnezeu.

Cântarea a 5 a:

Luminarea celor ce zaceau întru întuneric si mântuirea celor deznadajduiti Tu esti, Hristoase, Mântuitorul meu, si la Tine mânec, Împaratul pacii, lumineaza-ma cu stralucirea Ta, ca nu stiu alt dumnezeu afara de Tine.
Tu esti lumina mintii mele, Iisuse al meu, Tu esti mântuirea sufletului meu celui deznadajduit, Mântuitorule; Tu Iisuse al meu, de chinuri si de gheena ma izbaveste pe mine, cel ce strig: Mântuieste-ma, Iisuse al meu, Hristoase, pe mine, ticalosul.
Cu totul fiind surpat de patimi de ocara, Iisuse al meu, acum strig: Tu, Iisuse al meu, trimite-mi mâna de ajutor si ma scoate pe mine, cel ce strig: Mântuieste-ma, Iisuse al meu pe mine ticalosul.

Slava...

Minte întinata având, Iisuse al meu, strig catre Tine: Curateste-ma de întinaciunea caderilor în pacate si ma izbaveste pe mine cel care am alunecat din nestiinta în adâncurile rautatii, Mântuitorule, si Te rog, Iisuse al meu, mântuieste-ma.

Si acum...a Nascatoarei de Dumnezeu:

Fecioara de Dumnezeu Nascatoare, care ai nascut pe Iisus, pe Acela roaga-L, Curata, sa mantuiasca pe toti drept-credinciosii, pe calugari si pe mireni, si sa izbaveasca de gheena pe cei ce striga: Nu stim alta ajutatoare tare afara de Tine.


Cântarea a 6 a:

De adâncul pacatelor fiind înconjurat, chem adâncul cel nepatruns al milostivirii Tale: Scoate-ma din stricaciune, Dumnezeule.
Iisuse al meu, Hristoase mult-Milostive, primeste-ma pe mine cel ce ma marturisesc Tie, o, Iisuse si ma mântuieste si ma scoate din stricaciune, Iisuse al meu.
Iisuse al meu, nu a fost nici un alt desfranat precum sunt eu, ticalosul, o, Iisuse, iubitorule de oameni; dar Tu Iisuse, mântuieste-ma

Slava...

Iisuse al meu, pe desfranata si pe desfranatul si pe Manase si pe vamesul am covarsit cu patimile, o, Iisuse al meu, si pe talharul, Iisuse, si pe niniviteni.

Si acum...

Fecioara preacurata, ceea ce ai nascut pe Iisus, Hristosul meu, tu, care singura esti neîntinata, curateste-ma acum cu isopul rugaciunilor tale pe mine cel întinat.

Catavasie:

Pazeste-ne de nevoi pe noi robii Tai, Milostive, ca noi cu deadinsul catre Tine scapam, ca la izbavitorul cel preamilostiv, Stapanul a toate, Domnul Iisus.


Cântarea a 7 a:

Cei trei tineri au alcat porunca potrivnica lui Dumnezeu de a se inchina chipului de aur din campul Deira, si fiind aruncati in mijlocul focului, racorindu-se au cantat: Bine esti cuvantat, Dumnezeul parintilor nostri.
Hristoase Iisuse, nimeni n-a gresit pe pamant din veac, o, Iisuse al meu, precum am gresit eu, ticalosul si ratacitul. Pentru aceasta, Iisuse al meu, strig catre Tine: Bine esti cavantat, Dumnezeul parintilor nostri.
Hristoase Iisuse, strabate-ma cu frica TA, strig catre Tine, o, Iisuse al meu, si ma indrepteaza acum la limanul cel linistit, ca mantuindu-ma, Iisuse al meu indurate, sa-Ti cant Tie, strigand:Bine esti cuvantat, Dumnezeul parintilor nostri.

Slava...

Hristoase Iisuse, de mii de ori eu, ticalosul, o, Iisuse al meu, am fagaduit Tie, a mea pocainta, dar am mintit, patimasul; pentru aceasta, Iisuse al meu, strig catre Tine: Lumineaza sufletul meu care petrece fara de întelegere, Hristoase Dumnezeule al parintilor nostri.

Si acum...

Ceea ce ai nascut pe Hristos Iisus, in chip minunat si mai presus de fire, pe Acela roaga-L, Ceea ce esti cu totul fara de prihana, sa ierte toate pacatele mele cele mai presus de fire, Fecioara, ca mantuindu-ma sa strig: Bine esti cuvantata, Ceea ce ai nascut pe Dumnezeu cu trup.

Cantarea a 8 a:

Pe Dumnezeu Cel ce S-a pogorat in cuptorul cl cu foc la tinerii cei de demult, si vapaia in racoreala a prefacut-o, laudati-L fapturi ca pe Domnul, si-L preainaltati intru toti vecii.
Pe Tine, Iisuse al meu, Te rog: precum ai izbavit pe desfranata, Iisuse al meu, de multe greseli, asa si pe mine, Iisuse Hrisoase al meu, izbaveste-ma si curateste sufletul meu cel intinat, Iisuse al meu.
La dulcetile celor necuvantatoare m-am plecat, Iisuse, si necuvantator m-am facut, si lor, o, Iisuse al meu, Mantuitorule, cu adevarat m-am asemanat, eu ticalosul, c un patimas; pentru aceasta, Iisuse, izbaveste-ma de toata josnicia.

Binecuvantam pe Tatal si pe Fiul si pe Sfantul Duh, Domnul.

Am cazut, Iisuse, intre talharii cei stricatori de suflet si sunt dezbracat de haina cea tesuta de Dumnezeu, Iisuse al meu, si zac plin de rani grele: toarna peste ele untdelemn si vin, Hristoase al meu.

Si acum...

Ceea ce ai purtat, mai presus de cuvant, pe Iisus Hristos, Dumnezeul meu, Nascatoare de Dumnezeu Marie, pe Acela, roaga-L pururea sa mantuiasca de nevoi pe robii si cantaretii Tai, Fecioara, ceea ce nu stii de barbat.


Cantarea a 9 a:

Pe Dumnezeu, Cuvantul, Care cu intelepciune mai presus de cuvant, de la Dumnezeu a venit ca sa innoiasca pe Adam cel cazut cumplit in stricaciune din pricina mancarii, pe Cel ce din Sfanta Fecioara in chip de negrait S-a intrupat pentru noi credinciosii, cu un gand in cantari sa-L slavim.
Pe Manase, Iisuse al meu, pe vamesul, pe desfrana, pe desfranatul milostive Iisuse, si pe talharul am intrecut, Iisuse al meu, cu fapte de rusine si de ocara, Iisuse. Ci Tu Iisuse al meu, intampinandu-ma, mantuieste-ma
Pe toti cei ce au gresit de la Adam, Iisuse al meu, mai inainte de Lege si in Lege, si dupa Lege si in Legea Harului, Iisuse al meu, i-am covarsit cu patimile, eu ticalosul, ca un patimas; ci Tu, Iisuse al meu, cu judecatile Tale, mantuieste-ma

Slava...

Sa nu fiu osebit, Iisuse al meu, de slava Ta cea negraita, sa nu dobandaesc, Iisuse, sederea cea de-a stanga, preadulce Iisuse; ci Tu, impartasindu-ma oilor Tale celor de-a dreapta, Hristoase Iisuse al meu, fa-mi odihna, ca un indurat.

Si acum...

Pe Iisus, Nascatoare de Dumnezeu, pe Care L-ai purtat, Marie, fecioara curata, ceea ce singura nu stii de barbat, roaga-l ca pe Fiul Tau si Facatorul sa izbaveasca pe cei ce alearga la tine, de ispite si de nevoi si de focul ce va sa fie.

Luminanda:

Iisuse, datatorul intelepciunii si al gandului, indreptatorul celor saraci, folositorul celor lipsiti, doctorul celor bolnavi tamaduieste si lumineaza, Iisuse, inima mea cea acoperita cu ranile pacatelor si cu stricaciunea patimilor, Iisuse si ma mantuieste.

A Nascatoarei..

Cu stralucirea Celui ce a rasarit din Rine, Fecioara, mintea mea o straluceste, inima o lumineaza, intunericul pacatelor il izgoneste si pierde ceata lenii mele.
NUmele Tau cel minunat, Iisuse, Mantuitorul nostru, ingerii il lauda in ceruri, si noi pacatosii pe pamant, cu buze de tina, il cantam, pentru care miluieste-ne pe noi.
Numele Tau cel preamare, Mantuitorule cel sezator de-a dreapta Tatalui, in ceruri se cinsteste; iar pe pamant negraita intruparea Ta se slaveste si pogorarea Ta in iad infricoseaza pe diavolii, de care si pe noi ne izbaveste, Hristoase Dumnezeuele, si ne mantuieste.
Avacum, ca intr-o ghicitura mai inainte cunoscand lucrurile Tale cele minunate, cu frica s-a mirat. Si apropiindu-se anii, ai fost cunoscut desfranatilor si talharilor, Iisuse, iar eu ticalosul petrec intru nebagare de seama; ci macar de acum inainte da-mi mie intelepciunea si frica Ta, indurate, si mare mila.

Slava...

Si acum...

Nascatoare de Dumnezeu, ceea ce esti izbavitoare tare celor c nadajduiesc in tine, indrepteaza-ne la linistea cea lina a dumnezeiestii voiri, cu indraznirea ta cea de Maica, pe care o ai catre Fiul Tau, Mireasa dumnezeiasca.

Apoi: Cuvine-se cu adevarat sa....
Sfinte Dumnezeule...
Preasfanta Treime...
Tatal nostru...
Troparul: Cand te-ai pogorat la moarte Cela ce esti Viata cea fara de moarte atunci iadul l-ai omorat cu stralucirea Dumnezeirii iar cand ai inviat pe cei morti din cele de dedesupt toate puterile ceresti au strigat: Datatorule de viata Hristoase Dumnezeul nostru Slava Tie.
Slava...
Si acum....
Toate tainele tale sunt mai presus de cuget, toate-s preamarite Nascatoare de Dumnezeu, cu curatia fiind pecetluita si cu fecioria pazita cu adevarat Maica te-ai cunoscut, nascand pe Dumnezeu cel Adevarat pe care roaga-L sa mantuiasca sufletele noastre.
Doamne miluieste (de 40 de ori)
Ceea ce esti mai cinstita...
Slava...
Si acum...
Otpustul zilei

Acest post a fost editat de Luca.O: 02 March 2012 - 07:29 PM


#4 | pid:6391 | tid:2668
Luca.O

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 1578 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Confesiune:ortodox

ACATISTUL MANTUITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOS SI CANONUL DE UMILINTA CATRE DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS (varianta Ceaslov 2001)

Rugaciunile incepatoare :
In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !


Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.


Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi !
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi !
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi !


Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.


Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.


Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.


Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.


Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi.
Amin.


Miluieste-ne pe noi, Doamne, miluieste-ne pe noi, ca, nepricepandu-ne de nici un raspuns, aceasta rugaciune aducem Tie, ca unui Stapan, noi pacatosii robii Tai, miluieste-ne pe noi.


Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh


Doamne, miluieste-ne pe noi, ca intru Tine am nadajduit, nu Te mania pe noi foarte, nici pomeni faradelegile noastre, ci cauta si acum ca un milostiv si ne izbaveste pe noi de vrajmasii nostri, ca Tu esti Dumnezeul nostru si noi suntem poporul Tau, toti lucrul mainilor Tale si numele Tau chemam.
Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.


Usa milostivirii deschide-o noua binecuvantata Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, ca sa nu pierim cei ce nadajduim in tine, ci sa ne mantuim prin tine din nevoi, ca tu esti mantuirea neamului crestinesc.


SIMBOLUL CREDINTEI
Cred intr-Unul Dumnezeu, Tatal Atottiitorul, Facatorul cerului si al pamantului, vazutelor tuturor si nevazutelor.
Si intru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Nascut, Care din Tatal S-a nascut, mai inainte de toti vecii. Lumina din Lumina, Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat, nascut, nu facut, Cel de o fiinta cu Tatal, prin Care toate s-au facut. Care pentru noi oamenii si pentru a noastra mantuire S-a pogorat din ceruri si S-a intrupat de la Duhul Sfant si din Maria Fecioara si S-a facut Om. Si S-a rastignit pentru noi in zilele lui Pilat din Pont, a patimit si S-a ingropat. Si a inviat a treia zi dupa Scripturi si S-a suit la ceruri si sade de-a dreapta Tatalui. Si iarasi va sa vina cu slava, sa judece viii si mortii, a carui Imparatie nu va avea sfarsit.
Si intru Duhul Sfant, Domnul de viata Facatorul, Care din Tatal purcede, Cela ce impreuna cu Tatal si cu Fiul este inchinat si slavit, Care a grait prin prooroci.
Intru una Sfanta Soborniceasca si apostoleasca Biserica. Marturisesc un botez intru iertarea pacatelor. Astept invierea mortilor si viata veacului ce va sa fie.
Amin !

Iisuse preadulce, mangaierea sufletului meu, Iisuse, curatirea mintii mele, Stapane mult milostive, Iisuse, mantuieste-ma; Iisuse Mantuitorul meu, Iisuse al meu atotputernice, nu ma lasa pe mine, Mantuitorule, ci ma miluieste si ma izbaveste de toata muncirea; de partea celor mantuiti Iisuse al meu ma invredniceste si fa-ma partas cetei alesilor Tai, Iisuse iubitorule de oameni.

Iisuse preadulce, slava Apostolilor; Iisuse al meu, lauda mucenicilor; Stapane atotputernice, Iisuse, mantuieste-ma pe mine cel ce alerg la Tine; Iisuse Mantuitorul meu, Iisuse al meu preainfrumusetate, Mantuitorule, Iisuse, miluieste-ma, pentru rugaciunile celei ce Te-a nascut si ale tuturor sfintilor Tai, Iisuse, si ale tuturor proorocilor, Mantuitorul meu, Iisuse, si ma invredniceste desfatarii raiului, Iisuse, iubitorule de oameni.

Iisuse preadulce, lauda monahilor; Iisuse indelung rabdatorule, desfatarea si podoaba pustnicilor; Iisuse, mantuieste-ma, Iisuse, Mantuitorul meu; Iisuse al meu preabunule, scoate-ma din mana balaurului, Mantuitorule Iisuse si ma slobozeste acum, Mantuitorule Iisuse, din lanturile acestuia si din groapa cera prea adanca ma scoate, Mantuitorul meu Iisuse, si ma numara impreuna cu oile cele de-a dreapta, Iisuse.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh
Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.


Nascatoare de Dumnezeu, ceea ce ai nascut pe Iisus cel preadulce, pe Iisus cel atotindurat si iubitor de oameni, pe Iisus cel singur bun si indurator, pe Acela roaga-L, Stapana lumii intru totul nevinovata, sa ma miluiasca pe mine pacatosul si de partea cea de-a stanga sa ma scape si starii celei de-a dreapta sa ma invredniceasca, cand va sedea sa judece lumea, precum este scris.

Stihiri :

Mantuitorul meu, Iisuse, Cel ce ai mantuit pe desfranatul; Mantuitorul meu, Iisuse, care ai primit pe desfranata, miluieste-ma si pe mine acum, Iisuse mult milostive, mantuieste-ma si indura-Te de mine, o, Iisuse, datatorule de bine, precum Te-ai indurat de Manase, Milostive Iisuse al meu, ca Cel ce esti insuti iubitor de oameni.

Stih : Asculta, Dumnezeule, rugaciunea mea si nu trece cu vederea ruga mea.

Nici o porunca a Ta pe pamant n-am facut. Cum ma voi arata Tie, Celui ce sezi pe tron, sa dau raspuns si sa fiu judecat pentru toate cate am facut cu stiinta si cu nestiinta, Hristoase al meu Iisuse ? Drept aceea strig Tie ! pentru rugaciunile slujitorilor Tai, Iisuse, mantuieste-ma pe mine pacatosul.

Stih : Eu catre Dumnezeu am strigat si Domnul m-a auzit pe mine.

Cine nu ma va plange pe mine, care am calcat porunca Ta, Iisuse, cu neinfranarea ? Si in locul raiului in iad m-am salasluit, Iisuse ! Cu vederea celor dulci la gustare, moarte mi-am agonisit si de slava Ta, Mantuitorul meu Iisuse si de viata m-am aratat strain. Ci ma primeste pe minecare ma pocaiesc, ca un milostiv si de oameni iubitor, Iisuse al meu, pentru mare mila Ta.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh
Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Preacurata Fecioara, care singura ai nascut pe Iisus, izbaveste-ma de pacatele cele sufletesti si te rog sa ma miluiestipe mine cel mort; ca tu esti nadejdea celor fara de nadejde si ajutatoarea lumii; ca poti a-mi ajuta, Fecioara, ca o Maica a Domnului; nu trece rugaciunea mea, nici nu ma lasa, intru tot curata Stapana, ci ca o iubitoare de oameni, miluieste-ma.

Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste
Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste
Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste
Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh
Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Veniti sa ne inchinam Imparatului nostru Dumnezeu,
Veniti sa ne inchinam si sa cadem la Hristos, Imparatul nostru Dumnezeu,
Veniti sa ne inchinam si sa cadem la Insusi Hristos, Imparatul si Dumnezeul nostru

PSALMUL 142 :
1. Doamne, auzi rugaciunea mea, asculta cererea mea, intru credinciosia Ta, auzi-ma, intru dreptatea Ta.
2. Sa nu intri la judecata cu robul Tau, ca nimeni din cei vii nu-i drept inaintea Ta.
3. Vrajmasul prigoneste sufletul meu si viata mea o calca in picioare; facutu-m-a sa locuiesc in intuneric, ca mortii cei din veacuri.
4. S-a mahnit in mine duhul meu, in mine inima mea s-a tulburat.
5. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mainilor Tale m-am gandit.
6. Intins-am catre Tine mainile mele, sufletul meu, ca un pamant insetosat.
7. Degraba auzi-ma, Doamne, ca a slabit duhul meu. Nu-ti intoarce fata Ta de la mine, ca sa nu ma aseman celor ce se coboara in mormant.
8. Fa sa aud dimineata mila Ta, ca la Tine mi-e nadejdea. Arata-mi calea pe care voi merge, ca la Tine am ridicat sufletul meu.
9. Scoate-ma de la vrajmasii mei, Doamne ! La Tine am scapat,
10. Invata-ma sa fac voia Ta, ca Tu esti Dumnezeul meu. Duhul Tau cel bun ma va povatui la pamantul dreptatii.
11. Pentru numele Tau, Doamne, daruieste-mi viata. Intru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu.
12. Si intru mila Ta vei sfarsi pe vrajmasii mei si vei pierde pe toti cei ce necajesc sufletul meu, ca eu sunt robul Tau.


Si iarasi :
Auzi-ma, Doamne, intru dreptatea Ta, si sa nu intri la judecata cu robul Tau.
Auzi-ma, Doamne, intru dreptatea Ta, si sa nu intri la judecata cu robul Tau.
Duhul Tau cel bun ma va povatui la pamantul dreptatii.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.


Aliluia, Aliluia, Aliluia, slava Tie, Dumnezeul nostru.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slava Tie, Dumnezeul nostru.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slava Tie, Dumnezeul nostru.


Tropar
Cand Te-ai pogorat la moarte, Cel ce esti viata fara de moarte, atunci iadul ai omorat cu stralucirea Dumnezeirii; iar cand ai inviat pe cei morti din cele de dedesubt, toate puterile ceresti au strigat ! Datatorule de viata, Hristoase Dumnezeul nostru, slava Tie.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.


Cand Te-ai pogorat la moarte, Cel ce esti viata fara de moarte, atunci iadul ai omorat cu stralucirea Dumnezeirii; iar cand ai inviat pe cei morti din cele de dedesubt, toate puterile ceresti au strigat ! Datatorule de viata, Hristoase Dumnezeul nostru, slava Tie.
Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.


Toate tainele tale sunt mai presus de cuget; toate sunt preamarite, Nascatoare de Dumnezeu; cu curatia fiind pecetluita si cu fecioria pazita, cu adevarat Maica te-ai cunoscut, nascand pe Dumnezeu Cel adevarat, pe Care roaga-L sa mantuiasca sufletele noastre.


Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh
Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.


Psalmul 50 :
1. Miluieste-ma, Dumnezeule, dupa mare mila Ta,
2. Si dupa multimea indurarilor Tale, sterge faradelegea mea.
3. Mai vartos ma spala de faradelegea mea, si de pacatul meu ma curateste.
4. Ca faradelegea mea eu o cunosc, si pacatul meu inaintea mea este pururea.
5. Tie Unuia am gresit, si rau inaintea Ta am facut, asa incat drept esti Tu intru cuvintele Tale si biruitor cand vei judeca Tu.
6. Ca iata intru faradelegi m-am zamislit si in pacate m-a nascut maica mea.
7. Ca iata adevarul ai iubit, cele nearatate si cele ascunse ale intelepciunii Tale Mi-ai aratat mie.
8. Stropi-ma-vei cu isop si ma voi curati, spala-ma-vei si mai vartos decat zapada ma voi albi.
9. Auzului meu vei da bucurie si veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.
10. Intoarce fata Ta de la pacatele mele, si toate faradelegile mele sterge-le.
11. Inima curata zideste intru mine, Dumnezeule, si Duh drept innoieste intru cele dinlauntru ale mele.
12. Nu ma lepada de la fata Ta, si Duhul Tau cel Sfant nu-L lua de la mine.
13. Da-mi mie bucuria mantuirii Tale, si cu Duh stapanitor ma intareste.
14. Invata-voi pe cei fara de lege caile Tale, si cei necredinciosi la Tine se vor intoarce.
15. Izbaveste-ma de varsarea de sange Dumnezeule, Dumnezeul mantuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide si gura mea va vesti lauda Ta.
17. Ca de-ai fi voit jertfa, Ti-as fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit; inima infranta si smerita Dumnezeu nu o va urgisi.
19. Fa bine, Doamne, intru bunavoirea Ta, Sionului, si sa se zideasca zidurile Ierusalimului.
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptatii, prinosul si arderile de tot; atunci vor pune pe altarul tau vitei.

Canon de umilinta catre Domnul nostru Iisus Hristos

Cantarea intaia
In adanc a asternut de demult toata oastea lui Faraon, puterea cea prea-intrarmata; iar Cuvantul intrupandu-Se a pierdut pacatul cel prea rau; Domnul cel preaslavit, caci cu slava S-a preaslavit.

Iisuse preadulce, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma.

Iisuse preadulce Hristoase, Iisuse indelung rabdatorule, vindeca ranile sufletului meu, Iisuse, si indulceste, Te rog, inima mea, mult milostive, ca fiind mantuit sa Te slavesc pe Tine, Iisuse, Mantuitorul meu.

Iisuse preadulce Hristoase; Iisuse, deschide-mi usile pocaintei, iubitorule de oameni, Iisuse, si ma primeste pe mine cel ce cad la Tine si fierbinte Te rog, Iisuse, Mantuitorul meu, Cel ce esti iertarea pacatelor.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Iisuse preadulce Hristoase, Iisuse, scoate-ma din mana lui veliar cel inselator, Iisuse, si ma fa statator de-a dreapta slavei Tale; Iisuse Mantuitorul meu, izbaveste-ma de partea cea de-a stanga.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Stapana, care ai nascut pe Iisus Dumnezeu, roaga-L pentru noi netrebnicii robii tai, Preacurata, ca sa ne izbavim de munci cu rugaciunile tale, noi cei intinati, ceea ce esti fara de intinaciune, primind in tine slava cea de-a pururea.

Cantarea a treia
Pe piatra credintei intarindu-ma, Tu ai deschis gura mea asupra vrajmasilor mei; ca s-a veselit duhul meu a canta Tie : nu este Sfant ca Dumnezeul nostru si nu este drept afara de Tine, Doamne.

Auzi, Iubitorule de oameni, Iisuse al meu, pe robul Tau, care striga cu umilinta si ma izbaveste de osanda si de munci, Iisuse al meu, Cel ce esti singurul indelung-rabdator, Iisuse preadulce, mult milostive.

Ridica-ma, Iisuse, pe mine, robul Tau, cel ce cad cu lacrimi, Iisuse al meu si ma mantuieste, Iisuse al meu, pe mine cel ce ma intorc si ma izbaveste Stapane, de gheena, Iisuse preadulce, mult milostive.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Vremea, Iisuse al meu, pe care mi-ai dat-o, in patimi am cheltuit-o, Iisuse al meu; drept aceea, nu ma lepada pe mine, Iisuse al meu, ci ma cheama, Te rog, Stapane, Iisuse preadulce, si ma mantuieste.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Fecioara, care ai nascut pe Iisus al meu, roaga-L sa ma izbaveasca de gheena, caci tu singura esti rugatoare pentru cei scarbiti, ceea ce esti de Dumnezeu daruita si ma invredniceste vietii celei vesnice, ceea ce esti cu totul fara prihana.

Catavasie

Pazeste-ne de nevoi pe noi robii Tai, milostive, ca noi cu deadinsul catre Tine scapam, ca la Izbavitorul Cel milostiv, Stapanul a toate, Domnul Iisus.

Sedealna

Cele ceresti si cele pamantesti cu cuvantul Tau le-ai adus intru fiinta, ca un Atotputernic; iar cetele ingerilor cu cutremur stand inaintea Ta, neincetat lauda Iti aduc Tie, Stapane, Celui ce pe toate marginile le-ai stralucit cu lumina Ta, prin care si noi strigam Tie! mantuieste-ne pe noi cu milostivirea Ta.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Iisuse preadulce, lumina lumii, lumineaza ochii sufletului meu, Fiul lui Dumnezeu, cu lumina Ta cea dumnezeiasca stralucitoare, ca sa Te laud pe Tine, lumina cea neinserata.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

A ta folosinta agonisind, Preacurata, si cu rugaciunile tale de nevoi izbavindu-ne, cu crucea Fiului tau, pretutindenea fiind paziti, dupa datorie pe tine toti cu buna credinta, te slavim

Cantarea a patra
Ai venit din Fecioara, nu sol, nici inger, ci Tu insuti, Doamne, Te-ai intrupat si m-ai mantuit pe mine omul; pentru aceasta strig catre Tine : Slava puterii tale, Doamne !

Vindeca, Iisuse al meu, ranile sufletului meu, Iisuse al meu si ma scoate Te rog din mana lui veliar celui stricator de suflete, Iisuse al meu Milostive si ma mantuieste.

Am gresit, Iisuse al meu preadulce, Indurate Iisuse al meu, mantuieste-ma pe mine cel ce scap sub acoperamantul tau, Iisuse indelung-rabdatorule si imparatiei Tale ma invredniceste.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

N-a gresit, Iisuse al meu, nimeni precum am gresit eu ticalosul; ci cad rugandu-ma : Iisuse al meu, mantuieste-ma si-mi daruieste mostenirea vietii, Iisuse al meu.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Cu totul laudata, ceea ce ai nascut pe Iisus Domnul, pe Acela roaga-L sa izbaveasca de munci pe toti cei ce te lauda pe tine si te numesc dupa adevar, Nascatoare de Dumnezeu.

Cantarea a cincea
Luminarea celor ce zaceau in intuneric si mantuirea celor desnadajduiti Tu esti, Hristoase, Mantuitorul meu; si la Tine manec, Imparatul pacii, lumineaza-ma cu stralucirea Ta, ca nu stiu alt Dumnezeu afara de Tine

Iisuse preadulce, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma.

Tu esti lumina mintii mele, Iisuse al meu; Tu esti mantuirea sufletului meu celui desnadajduit, Mantuitorule; Tu, Iisuse al meu, de munci si de gheena ma izbaveste pe mine cel ce strig : Mantuieste-ma, Iisuse al meu, Hristoase, pe mine ticalosul.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Cu totul fiind surpat de patimi de ocara, Iisuse al meu, trimite-mi mana de ajutor si ma scoate pe mine, cel ce strig : Mantuieste-ma, Iisuse al meu, Hristoase, pe mine, ticalosul !

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Fecioara, de Dumnezeu nascatoare, care ai nascut pe Iisus, pe Acela roaga-L, Curata, sa mantuiasca pe toti ortodocsii, pe calugari si pe mireni si sa izbaveasca de gheena pe toti cei ce striga : nu stim alta ajutatoare tare afara de tine !

Cantarea a sasea
De adancul pacatelor fiind inconjurat, chem adancul cel nepatruns al milostivirii Tale; scoate-ma din stricaciune Dumnezeule.

Iisuse preadulce, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma.

Iisuse al meu, Hristoase mult milostive, primeste-ma pe mine cel ce ma marturisesc Tie, o, Iisuse si ma mantuieste si ma scoate din stricaciune, Iisuse al meu.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Iisuse al meu, pe desfranata si pe desfranatul si pe Manase si pe vamesul am covarsit cu patimile, o, Iisuse al meu si pe talharul, Iisuse si pe niniviteni.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Fecioara preacurata, ceea ce ai nascut pe Iisus, Hristosul meu, tu care singura esti neintinata, curateste-ma acum cu isopul rugaciunilor tale pe mine cel intinat.

Catavasia

Pazeste-ne de nevoi pe noi robii Tai, Milostive, ca noi cu dinadinsul catre Tine scapam, ca la Izbavitorul cel preamilostiv, Stapanul a toate, Domnul Iisus.

Apoi rugaciunea aceasta catre Domnul nostru Iisus Hristos, facuta de Sfantul Isaac Sirul :

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, Care cercetezi faptura Ta, Caruia sunt aratate patimile mele si neputinta firii noastre omenesti si taria pizmasului nostru, Tu insuti ma acopera de rautatea lui, pentru ca puterea lui este tare, iar firea noastra patimasa si taria neputincioasa. Tu, dar, o Bunule, Cel ce stii neputinta noastra, Care si porti greutatea neputintei noastre, pazeste-ma de tulburarea cugetelor si de potopul patimilor si fa-ma vrednic acestei slujbe sfinte a Ta, ca nu cumva in poftele mele cele intinate sa pierd dulceata ei si sa ma aflu fara de rusine si fara de frica inaintea Ta. Ci, Doamne, preadulcele meu Iisuse, miluieste-ma si ma mantuieste.

CONDACELE SI ICOASELE ACATISTULUI MANTUITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOS


Condacul 1 :
Aparatorul cel mai mare si Doamne, Biruitorul iadului, ca cei ce ne-am izbavit de moartea cea vesnica, cele de lauda aducem Tie noi, robii Tai si zidirea Ta. Ci, ca Cel ce ai indurari nenumarate, izbaveste - ne pe noi din toate nevoile, care-Ti strigam Tie ! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma !


Icosul 1 :
Facatorul ingerilor si Doamne al puterilor, deshide-mi mie, nepriceputului, mintea si limba, spre lauda preacuratului Tau nume, precum ai deschis auzul si limba celui surd si gangav de demult, ca sa graiesc si eu acestea :

Iisuse, preaminunate, mirarea ingerilor;
Iisuse, preaputernice, izbavirea stramosilor;
Iisuse, preadulce, slava patriarhilor;
Iisuse, preaslavite, taria ocarmuitorilor;
Iisuse, preaiubite, plinirea proorocilor;
Iisuse, preaminunate, intarirea mucenicilor;
Iisuse, prealine, bucuria calugarilor;
Iisuse, preamilostive, dulceata preotilor;
Iisuse, preaindurate, infranarea pustnicilor;
Iisuse, preadulce, bucuria preacuviosilor;
Iisuse, preacurate, mintea cea intreaga a celor curati cu fecioria; Iisuse, Cel mai inainte de veci, mantuirea pacatosilor;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma !


Condacul 2 :
Vazand, Doamne, pe vaduva care plangea foarte si, precum atunci, milostivindu-Te, ai inviat pe fiul ei, pe care il ducea sa-l ingroape, asa inviaza si sufletul meu cel omorat cu pacatele, Iubitorule de oameni, si Te milostiveste spre mine, care-Ti cant Tie : Aliluia !


Icosul 2 :
Intelegerea cea neinteleasa cautand Filip sa o inteleaga, graia : Doamne, arata noua pe Tatal. Iar Tu ai zis catre dansul : Atata vreme fiind cu Mine, au n-ai cunoscut ca Tatal este intru Mine si Eu intru Tatal ? De aceea, Tie, Celui ce esti necuprins, cu frica Iti graim :

Iisuse, Dumnezeule cel mai inainte de veci;
Iisuse, Imparatule cel prea-puternic;
Iisuse, Stapane cel indelung-rabdator;
Iisuse, Mantuitorule cel preamilostiv;
Iisuse, pazitorul meu cel preabun;
Iisuse, curateste pacatele mele;
Iisuse, ridica faradelegile mele;
Iisuse, iarta nedreptatile mele;
Iisuse, nadejdea mea, nu ma lasa pe mine;
Iisuse, ajutorul meu, nu ma lepada pe mine;
Iisuse, Ziditorul meu, nu ma uita pe mine;
Iisuse, Pastorul meu, nu ma pierde pe mine;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma !


Condacul 3 :
Iisuse, Care ai imbracat cu putere de sus pe Apostolii Tai care sedeau in Ierusalim, imbraca-ma si pe mine, cel golit de toate faptele cele bune, cu caldura Duhului Tau celui Sfant, si-mi da mie sa cant Tie cu dragoste : Aliluia !


Icosul 3 :
Iisuse, Cel ce ai multime de indurari, Care ai chemat pe vamesi, pe pacatosi si pe cei necredinciosi, nu ma trece cu vederea acum pe mine, cel asemenea lor; ci, ca niste mir de mult pret, primeste cantarea aceasta :

Iisuse, puterea cea nebiruita;
Iisuse, mila cea fara de sfarsit;
Iisuse, frumusetea cea prealuminata;
Iisuse, dragostea cea nebiruita;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu;
Iisuse, miluieste-ma pe mine pacatosul;
Iisuse, auzi-ma pe mine cel zamislit in faradelegi;
Iisuse, curateste-ma pe mine, cel nascut in pacate;
Iisuse, invata-ma pe mine, netrebnicul;
Iisuse, lumineaza-ma pe mine, intunecatul;
Iisuse, curateste-ma pe mine, intinatul;
Iisuse, scoate-ma pe mine, desfranatul;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma !


Condacul 4 :
Vifor de ganduri indoielnice avand inlauntru, Petru se afunda; iar vazandu-Te pe Tine, Iisuse, fiind cu trup si umbland pe apa, Te-a cunoscut pe Tine Dumnezeu adevarat, si, primind mana Ta cea mantuitoare, a zis : Aliluia !

Icosul 4 :
Auzit-a orbul, Doamne, ca Tu treci pe cale si a strigat : Iisuse, Fiul lui David, miluieste-ma; si chemandu-l i-ai deschis ochii lui. Lumineaza cu mila Ta si ochii cei cugetatori ai inimii mele, ai celui ce strig si graiesc :

Iisuse, ziditorul celor de sus;
Iisuse, rascumparatorul celor de jos;
Iisuse, pierzatorul celor de dedesubt;
Iisuse, infrumusetatorul fapturilor;
Iisuse, mangaierea sufletului meu;
Iisuse, luminatorul mintii mele;
Iisuse, veselia inimii mele;
Iisuse, sanatatea trupului meu;
Iisuse, Mantuitorul meu, mantuieste-ma;
Iisuse, luminatorul meu, lumineaza-ma;
Iisuse, izbaveste-ma de tot chinul;
Iisuse, mantuieste-ma pe mine, nevrednicul;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma !


Condacul 5 :
Precum ne-ai rascumparat pe noi de demult din blestemul legii cu sangele cel izbavitor din Dumnezeu, Iisuse, asa ne scoate pe noi din lanturile cu care sarpele ne-a impiedicat, prin patimile cele trupesti, prin indemnurile spre desfranare si prin trandavirea cea rea, pe noi, cei ce-Ti cantam Tie : Aliluia !


Icosul 5 :
Vazand pruncii evreilor in chip omenesc pe Cel ce a zidit pe om cu mainile si cunoscandu-L pe El a fi Stapanul, s-au nevoit cu stalpari a-I placea Lui, strigand : Osana ! Iar noi aducem Tie cantare, graind :

Iisuse, Dumnezeul cel adevarat;
Iisuse, Fiul lui David;
Iisuse, Imparatul cel preaslavit;
Iisuse, Mielul cel nevinovat;
Iisuse, Pastorul cel prealuminat;
Iisuse, pazitorul prunciei mele;
Iisuse, indreptatorul tineretilor mele;
Iisuse, lauda batranetilor mele;
Iisuse, nadejdea cea de la moartea mea;
Iisuse, viata mea de dupa moarte;
Iisuse, linistea mea la judecata Ta;
Iisuse, dorirea mea, nu ma rusina atuncea;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma !


Condacul 6 :
Vestirea si graiurile propovaduitorilor celor de Dumnezeu purtatori plinind-o, Iisuse, pe pamant Te-ai aratat si cu oamenii ai vietuit, Cel ce esti neajuns, si durerile noastre le-ai ridicat, de unde cu ranile Tale noi tamaduindu-ne, ne-am deprins a canta : Aliluia !


Icosul 6 :
Rasarit-a in lume luminarea adevarului Tau si s-a izgonit inselaciunea cea diavoleasca, Mantuitorul nostru, ca idolii nerabdand taria Ta au cazut, iar noi, dobandind mantuire, multumire Iti aducem, cantand asa :

Iisuse, adevarul cel ce izgonesti inselaciunea;
Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile;
Iisuse, Imparate, intaritorul tuturor tariilor;
Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petrci intru mila;
Iisuse, painea vietii, satura-ma pe mine cel flamand;
Iisuse, izvorul intelepciunii, adapa-ma pe mine cel insetat;
Iisuse, vestmantul cel de veselie, imbraca-ma pe mine cel intinat;
Iisuse, acoperamantul cel de bucurie, acopera-ma pe mine nevrednicul;
Iisuse, datatorul celor ce cer, da-mi sa plang pentru pacatele mele;
Iisuse, Cel ce afli pe cei ce Te cauta, afla si sufletul meu;
Iisuse, deshizatorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticaloasa;
Iisuse, rascumparatorul pacatosilor, curateste faradelegile mele;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma !


Condacul 7 :
Vrand sa descoperi taina cea ascunsa din veac, ca un miel spre junghiere Te-ai adus, Iisuse, si ca o oaie fara de glas inaintea celor ce o tund, si ca un Dumnezeu din morti ai inviat si cu slava la ceruri Te-ai inaltat si ne-ai ridicat pe noi, care-ti cantam Tie : Aliluia !


Icosul 7 :
Aratat-a faptura minunata, aratandu-Se noua, Facatorul : ca din Fecioara, mai presus de fire S-a intrupat si din mormant a inviat, nestricand pecetile, si la Apostoli prin usile incuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunandu-ne, cu credinta graim acestea :

Iisuse, Cuvantul cel necuprins;
Iisuse, Cuvantul cel nevazut;
Iisuse, puterea cea neajunsa;
Iisuse, intelepciunea cea mai presus de cuget;
Iisuse, Dumnezeirea cea de necuprins in scris;
Iisuse, domnia cea nenumarata cu anii;
Iisuse, imparatia cea nebiruita;
Iisuse, stapanirea cea fara de sfarsit;
Iisuse, taria cea preainalta;
Iisuse, puterea cea vesnica;
Iisuse, Facatorul meu, miluieste-ma;
Iisuse, Mantuitorul meu, mantuieste-ma;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma !


Condacul 8 :
Vazand straina intruparea lui Dumnezeu, sa ne instrainam din lumea cea desarta si mintea spre cele dumnezeiesti sa o suim, ca pentru aceasta Dumnezeu pe pamant S-a pogorat, ca sa ne ridice la ceruri pe noi, cei ce-I cantam Lui : Aliluia !


Icosul 8 :
Cu totul era intre cei de jos, si dintre cei de sus nicicum nu S-a despartit Cel negrait, cand de voie pentru noi a patimit, si cu moartea Sa moartea noastra a omorat-o, si cu Invierea Sa a daruit viata celor ce-I canta :

Iisuse, bucuria inimii;
Iisuse, taria trupului;
Iisuse, lumina sufletului;
Iisuse, repejunea mintii;
Iisuse, bucuria cunostintei;
Iisuse, nadejdea cea aleasa;
Iisuse, pomenirea cea preavesnica;
Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri;
Iisuse, slava mea cea preainalta;
Iisuse, dorirea mea, nu ma lepada pe mine;
Iisuse, Pastorul meu, cauta-ma pe mine;
Iisuse, Mantuitorul meu, mantuieste-ma;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma !


Condacul 9 :
Toata firea ingereasca, Iisuse, fara de incetare slaveste preasfant numele Tau in ceruri, strigand : Sfant, Sfant, Sfant! iar noi pacatosii pe pamant, cu buzele de tina, cantam : Aliluia !


Icosul 9 :
Pe ritorii cei mult graitori ii vedem tacand ca niste pesti fara de glas despre Tine, Iisuse, Mantuitorul meu; ca nu se pricep sa spuna cum Dumnezeu cel neschimbat petreci si om deplin. Iar noi, minunandu-ne de o taina ca aceasta, cu credinta graim acestea :

Iisuse, Dumnezeul cel preavesnic;
Iisuse, Imparatul imparatilor;
Iisuse, Stapanul stapanilor;
Iisuse, Judecatorul celor vii si a celor morti;
Iisuse, nadejdea celor fara de nadejde;
Iisuse, mangaierea celor ce plang;
Iisuse, slava saracilor;
Iisuse, nu ma judeca pe mine dupa faptele mele;
Iisuse, curateste-ma dupa mare mila Ta;
Iisuse, izgoneste de la mine trandavirea;
Iisuse, lumineaza-mi gandul cel tainic al inimii;
Iisuse, da-mi aducere aminte de moarte;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma !


Condacul 10 :
Vrand sa mantuiesti lumea, Rasaritule al rasariturilor, venind catre apus, la firea noastra cea intunecata, Te-ai smerit pana la moarte; drept aceea s-a preainaltat numele Tau mai mult decat tot numele si de la toate fapturile ceresti si pamantesti auzi : Aliluia !


Icosul 10 :
Imparate cel preavesnic, Mangaietorule cel adevarat, Hristoase, curateste-ne pe noi de toata intinaciunea, precum ai curatit pe cei zece leprosi, si ne tamaduieste pe noi, precum ai tamaduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu vamesul, ca sa cantam Tie cu umilinta acestea :

Iisuse, vistierul cel nestricat;
Iisuse, bogatia cea neimputinata;
Iisuse, hrana cea tare;
Iisuse, bautura cea nesecata;
Iisuse, imbracamintea saracilor;
Iisuse, folositorul vaduvelor;
Iisuse, aparatorul celor lipsiti;
Iisuse, ajutatorul celor osteniti;
Iisuse, indreptatorul celor straini;
Iisuse, carmaciul celor ce inoata pe mare;
Iisuse, linistea celor invaluiti;
Iisuse, Dumnezeule, ridica-ma pe mine, cel cazut;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma !


Condacul 11 :
Cantarea cu totul de umilinta aduc Tie, eu, nevrednicul, si strig Tie ca si cananeeanca : Iisuse, miluieste-ma, ca nu am fiica, ci trup, care cumplit este stapanit de diavolul si cu patimi si cu urgie este aprins, si-mi da tamaduire mie celui ce-Ti cant : Aliluia !


Icosul 11 :
Luminatorul cel primitor de lumina al celor din intunericul necunostintei, Pavel, care mai inainte Te izgonea pe Tine, socotind puterea glasului celui de Dumnezeu inteleptitor s-a limpezit pornirea cea rea a sufletului. Asa si mie, lumineaza-mi luminile cele intunecate ale sufletului, ale celui ce graiesc Tie :

Iisuse, Imparatul meu cel preatare;
Iisuse, Dumnezeul meu cel preaputernic;
Iisuse, Domnul meu cel fara de moarte;
Iisuse, Ziditorul meu cel preaslavit;
Iisuse, Indreptatorul meu cel preabun;
Iisuse, Pastorul meu cel preaindurat;
Iisuse, Stapanul meu cel preamilostiv;
Iisuse, Mantuitorul meu cel preamilosard;
Iisuse, lumineaza-mi mintea cea intunecata cu patimile;
Iisuse, tamaduieste-mi trupul cel ranit cu pacatele;
Iisuse, curateste-mi mintea de gandurile cele desarte;
Iisuse, pazeste-mi inima de gandurile cele viclene;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma !


Condacul 12 :
Daruieste-mi har, Dezlegatorule al tuturor datoriilor, Iisuse, si ma primeste pe mine, cel ce ma pocaiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepadat de Tine, si ma cheama pe mine trandavul, precum de demult pe Pavel, care Te prigonea pe Tine, si ma auzi pe mine, cel ce-Ti cant Tie : Aliluia !


Icosul 12 :
Slavind invierea Ta, Te laudam toti si credem cu Toma ca Domn si Dumnezeu esti, Cel ce sezi de-a dreapta Tatalui si va sa vii sa judeci viii si mortii. Atunci adica ma invredniceste sederii de-a dreapta pe mine, cel ce zic :

Iisuse, Imparatul cel mai inainte de veci, mantuieste-ma;
Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine inmiresmeaza-ma;
Iisuse, caldura cea iubita, incalzeste-ma;
Iisuse, acoperamantul cel mai inainte de veci, acopera-ma;
Iisuse, vestmantul cel luminat, infrumuseteaza-ma;
Iisuse, margaritarul cel cinstit, lumineaza-ma;
Iisuse, piatra cea scumpa, straluceste peste mine;
Iisuse, soarele dreptatii, lumineaza-ma;
Iisuse, lumina cea sfanta, straluceste peste mine;
Iisuse, de durerile cele sufletesti si trupesti izbaveste-ma;
Iisuse, scoate-ma din mana potrivnicului;
Iisuse, izbaveste-ma de focul cel nestins si de alte chinuri vesnice;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma !


Condacul 13 :
O, preadulce si intru tot indurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primeste acum aceasta putina rugaciune a noastra, precum ai primit cei doi bani ai vaduvei si pazeste mostenirea Ta de vrajmasii cei vazuti si cei nevazuti, de venirea altor neamuri asupra noastra, de neputinte si de foamete, de toate scarbele si ranile cele aducatoare de moarte, si din chinurile cele viitoare scoate-ne pe noi, care cantam Tie : Aliluia !

( Acest condac se zice de trei ori )

Dupa aceasta se zice iar si Icosul intai : Facatorul ingerilor si Doamne al Puterilor ... , Si condacul intai : Aparatorul cel mai mare si Doamne ...

RUGACIUNE CATRE DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS FACUTA DE SFANTUL ISAAC SIRUL
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plans pentru Lazar si lacrimi de intristare si de milostivire ai varsat pentru dansul, primeste lacrimile mele. Cu patimile Tale, vindeca patimile mele.! Cu ranile Tale, tamaduieste ranile mele. Cu Sangele Tau, curateste sangele meu si amesteca in trupul meu mireasma trupului Tau, celui de viata facator. Fierea, cu care vrajmasii Te-au adapat, sa indulceasca amaraciunea cu care potrivnicul m-a adapat. Trupul Tau intins pe Cruce, sa intinda catre Tine mintea mea, cea trasa jos de diavoli. Capul Tau, pe care l-ai aplecat pe Cruce, sa inalte capul meu cel palmuit de potrivnici. Preasfintele Tale maini, pironite de cei faradelege pe Cruce, sa ma traga spre Tine din prapastia pierzarii, precum a fagaduit preasfanta gura Ta. Fata Ta, cea batjocorita cu palmuiri si cu scuipari, sa umple de stralucire fata mea cea intinata in faradelegi. Duhul Tau, pe care l-ai incredintat Tatalui cand erai pe Cruce, sa ma povatuiasca spre Tine, prin harul Tau. Nu am inima plina de durere ca sa te caut; nu am pocainta, nici umilinta, care intorc pe fii la mostenirea lor; nu am lacrimi mangaietoare, Stapane. S-a intunecat mintea mea cu cele lumesti si nu poate sa caute spre Tine cu durere. S-a racit inima mea de atatea ispite si nu poate sa se infierbante cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. Ci Tu Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunatatilor, daruieste-mi pocainta nestirbita si inima indurerata, ca sa poprnesc cu tot sufletul in cautarea Ta; caci fara de Tine ma voi instraina de tot binele. Da-mi asadar, Bunule, harul Tau. Tatal, Care Te-a nascut din sanurile Sale fara de ani si mai inainte de veci, sa innoiasca in mine inchipuirea icoanei Tale. Te-am parasit, Doamne; sa nu ma parasesti. Am iesit de la Tine; iesi in cautarea mea. Du-ma la pasunea Ta. Numara-ma intre oile turmei Tale preaalese. Hraneste-ma impreuna cu ele din verdeata dumnezeiestilor Tale Taine. Caci inima lor curata este salasul Tau si se vede intr-ansa stralucirea descoperirilor Tale. Stralucirea Ta este mangaierea si odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine in necazuri si in toate felurile de chinuri. Acestei straluciri ma invredniceste si pe mine nevrednicul cu harul si cu iubirea de oameni a Mantuitorului nostru Iisus Hristos, in vecii vecilor. Amin.


Cantarea a saptea
Cei trei tineri au calcat porunca potrivnica lui Dumnezeu de a se inchina chipului de aur in campul Deira si fiind aruncati in mijlocul focului, racorindu-se, au cantat : Bine esti cuvantat Dumnezeul parintilor nostri !

Hristoase Iisuse, nimani n-a gresit pe pamant din veac, o, Iisuse al meu, precum am gresit eu, ticalosul si ratacitul. Pentru aceasta, Iisuse al meu, strig catre Tine : milostiveste-te spre mine, cel ce cant : Bine esti cuvantat Dumnezeul parintilor nostri !

Hristoase Iisuse, strabate-ma cu frica Ta, strig catre Tine, o, Iisuse al meu si ma indrepteaza acum la limanul cel linistit, ca mantuindu-ma, Iisuse al meu indurate, sa-Ti cant Tie, strigand : Bine esti cuvantat Dumnezeul parintilor nostri !

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Hristoase Iisuse, de mii de ori eu ticalosul, o, Iisuse al meu, am fagaduit Tie a mea pocainta, dar am mintit, patimasul; pentru aceasta, Iisuse al meu, strig catre Tine : lumineaza sufletul meu care petrece fara de intelegere, Hristoase Dumnezeule al parintilor nostri !

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Ceea ce ai nascut pe Hristos Iisus, in chip minunat si mai presus de fire, pe Acela roaga-L, ceea ce esti cu totul fara de prihana, sa ierte toate pacatele mele cele mai presus de fire, Fecioara, ca, mantuindu-ma sa strig : Bine esti cuvantata ceea ce ai nascut pe Dumnezeu cu trup !

Cantarea a opta
Pe Dumnezeu Cel ce S-a pogorat in cuptorul cel cu foc la tinerii cei de demult si vapaia in racoreala a prefacut-o, laudati-L fapturi ca pe Domnul si-L preainaltati intru toti vecii.

Pe Tine, Iisuse al meu, Te rog : precum ai izbavit pe desfranata, Iisuse al meu, de multe greseli, asa si pe mine, Iisuse Hristoase al meu, izbaveste-ma si curateste sufletul meu cel intinat, Iisuse al meu.

La dulcetile celor necuvantatoare m-am plecat, Iisuse si necuvantator m-am facut, si lor, o, Iisuse al meu Mantuitorule, cu adevarat m-am asemanat, eu ticalosul, ca un patimas; pentru aceasta, Iisuse izbaveste-ma de toata josnicia.

Binecuvantam pe Tatal, pe Fiul si pe Sfantul Duh, Dumnezeu

Am cazut, Iisuse, intre talharii cei stricatori de suflet si sunt dezbracat acum de haina cea tesuta de Dumnezeu, Iisuse al meu si zac plin de rani grele; toarna untdelemn si vin, Hristoase al meu.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Ceea ce ai purtat, mai presus de cuvant, pe Iisus Hristos, Dumnezeul meu, Nascatoare de Dumnezeu, Marie, pe Acela roaga-L pururea sa mantuiasca de nevoi pe robii si cantaretii tai, Fecioara, ceea ce nu stii de barbat.

Cantarea a noua
Pe Dumnezeu, Cuvantul, Care cu intelepciune mai presus de cuvant, de la Dumnezeu a venit ca sa innoiasca pe Adam cel cazut cumplit in stricaciune din pricina mancarii; pe Cel ce din Sfanta Fecioara in chip negrait S-a intrupat pentru noi credinciosii, cu un gand in cantari sa-L slavim.

Pe Manase, Iisuse al meu, pe vamesul, pe desfranata, pe desfranatul, milostive Iisuse si pe talharul am intrecut, Iisuse al meu, cu fapte de rusine si de ocara, Iisuse. Ci Tu, Iisuse al meu, intampinandu-ma, mantuieste-ma.

Pe toti cei ce au gresit de la Adam, Iisuse al meu, mai inainte de lege si in lege, Iisuse, si dupa lege si in legea harului, Iisuse al meu, i-am covarsit cu patimile, eu, ticalosul, ca un patimas; ci Tu, Iisuse al meu, cu judecatile Tale mantuieste-ma.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Sa nu fiu osebit, Iisuse al meu, de slava Ta cea negraita; sa nu aflu, Iisuse, partea cea de-a stanga, preadulce Iisuse; ci Tu, impartasindu-ma oilor Tale celor de-a dreapta, Hristoase Iisuse al meu, fa-mi odihna ca un indurat.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Pe Iisus, Nascatoare de Dumnezeu, pe Care L-ai purtat, Marie, Fecioara curata, ceea ce singura nu stii de barbat, roaga-L ca pe Fiul tau si Facatorul, sa izbaveasca pe cei ce alearga la tine, de ispite, de nevoi si de focul ce va sa fie.

LUMINADA

Iisuse, datatorul intelepciunii si al gandului, indreptatorul celor saraci, folositorul celor lipsiti, doctorul celor bolnavi, tamaduieste si lumineaza, Iisuse, inima mea cea acoperita cu ranile pacatelor si cu stricaciunea patimilor, Iisuse, si ma mantuieste.

A Nascatoarei de Dumnezeu :

Cu stralucirea Celui ce a rasarit din tine, Fecioara, mintea mea o straluceste, inima o lumineaza, intunericul pacatelor il izgoneste si pierde ceata lenii mele.

Stihiri :

Numele Tau cel minunat, Iisuse, Mantuitorul nostru, ingerii Il lauda in ceruri si noi, pacatosii, pe pamant, cu buze de tina, Il cantam, pentru care miluieste-ne pe noi.

Numele Tau cel preamare, Mantuitorul sezator de-a dreapta Tatalui, in ceruri se cinsteste; iar pe pamant negraita intruparea Ta se slaveste si pogorarea Ta in iad infricoseaza pe diavoli, de care si pe noi ne izbaveste, Hristoase Dumnezeule si ne mantuieste pe noi.

Avacum, ca intr-o ghicitura mai inainte cunoscand lucrurile Tale cele minunate, cu frica s-a mirat. Si apropiindu-se anii ai fost cunoscut desfranatilor si talharilor, Iisuse, iar eu, ticalosul, petrec in nebagare de seama; ci macar de acum inainteda-mi mie intelepciunea si frica Ta, indurate, si mare mila.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh
Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Nascatoare de Dumnezeu, ceea ce esti izbavitoare tare celor ce nadajduiesc in tine, indrepteaza-ne la linistea cea lina a dumnezeiestii voiri, cu indraznirea ta cea de Maica, pe care o ai catre Fiul tau, Maica a lui Dumnezeu.

Cuvine-se cu adevarat sa te fericim pe tine Nascatoare de Dumnezeu, cea pururea fericita si prea nevinovata si Maica Dumnezeului nostru.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi !
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi !
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi !

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.

Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.

Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Cand Te-ai pogorat la moarte, Cel ce esti viata fara de moarte, atunci iadul ai omorat cu stralucirea Dumnezeirii; iar cand ai inviat pe cei morti din cele de dedesubt, toate puterile ceresti au strigat ! Datatorule de viata, Hristoase Dumnezeul nostru, slava Tie.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Cand Te-ai pogorat la moarte, Cel ce esti viata fara de moarte, atunci iadul ai omorat cu stralucirea Dumnezeirii; iar cand ai inviat pe cei morti din cele de dedesubt, toate puterile ceresti au strigat ! Datatorule de viata, Hristoase Dumnezeul nostru, slava Tie.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Toate tainele tale sunt mai presus de cuget; toate sunt preamarite, Nascatoare de Dumnezeu; cu curatia fiind pecetluita si cu fecioria pazita, cu adevarat Maica te-ai cunoscut, nascand pe Dumnezeu Cel adevarat, pe Care roaga-L sa mantuiasca sufletele noastre.

Doamne miluieste ( de 40 ori )

Ceea ce esti mai cinstita decat Heruvimii si mai marita fara de asemanare decat Serafimii, care fara stricaciune pe Dumnezeu-Cuvantul L-ai nascut, pe tine cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu te marim.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh
Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.1 User(i) citesc acest topic

0 memberi, 1 vizitatori, 0 useri anonimi